Huur voorwaarden

Let op: momenteel zijn er geen mobiele airco's op voorraad

Huur voorwaarden

1. Naast de betaling van huurtermijnen als bepaald in de huurovereenkomst, is overeengekomen dat:

Huurder zal betalen of aan de verhuurder zal vergoeden, alle belastingen geheven ter zake van de verhuur en het gebruik van de gehuurde goederen of alle andere directe belastingen. De term “directe belastingen” zoals hier gebruikt, zal inhouden alle belastingen (behalve inkomstenbelasting), heffingen, retributies en rechten geheven of opgelegd door de staat of enige provincie, gemeente of andere instantie, met de bevoegdheid belastingen te heffen.

Huurder zal alle kosten en uitgaven betalen (inclusief kosten van rechtsvoorwaarden, bedingen en schadeloosstellingen, hierin bepaald).

2. Deze overeenkomst is een overeenkomst van huur en verhuur, en niet van koop, voorwaardelijke koop of anderszins.

3. Huurder zal voor zijn eigen rekening de genoemde goederen te allen tijde gedurende de duur van deze overeenkomst in goede staat onderhouden en in bedrijfsklare toestand houden, niet vervreemden of bezwaren, en alle in ernstige mate versleten of gebroken onderdelen laten vervangen door nieuwe onderdelen. Huurder verplicht zich voorts om bij beëindiging van deze overeenkomst de in dezelfde onderhoudstoestand als aan huurder geleverd, normale gebruiksslijtage uitgezonderd. Eventuele schade enz. wordt door de huurder vergoed.

4. Huurder staat tegenover verhuurder ervoor in, en verplicht zich uitdrukkelijk volledig schadeloos te stellen voor alle schade, ontstaan gedurende de huurtermijn, die verhuurder mocht lijden wegens:

Verlies van, of schade aan genoemde goederen of gedeelten daarvan, wegens brand, diefstal, overstroming, storm, ontploffing of ander geval.

De dood van, en letsel aan derden, of schade aan eigendommen van derden ten gevolge van – geheel of gedeeltelijk – het gebruik of de toestand van genoemde goederen of deel daarvan.

5. Huurder is aansprakelijk voor het verkrijgen van vergunningen, heffingen, retributies, geheven rechten, titels, machtigingen en andere certificaten als vereist door de wet of anderszins, voor het rechtmatig gebruik van genoemde goederen door huurder.

6. De huur is voor beide partijen tussentijds niet opzegbaar. Verhuurder is echter gerechtigd de overeenkomst terstond en zonder dat enige waarschuwing, gerechtelijk bevel of ingebrekestelling noodzakelijk is, te beëindigen en het verhuurde tot zich te nemen onverminderd zijn recht om nakoming, ontbinding en/of vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen indien:

Huurder in strijd met enig artikel van de overeenkomst handelt of nalatig is aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen, in het laatste geval mits Verhuurder Huurder gedurende 14 dagen de gelegenheid heeft gegeven zijn verplichtingen alsnog na te komen;

Huurder surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of Nederland metterwoon mocht verlaten, dan wel zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert;

Huurder enigerlei vorderingen van derden onbetaald laat, het bezit van het Object verlaat, dan wel beslag op het Object wordt gelegd;

Indien schade aan het Object wordt toegebracht, welke niet door verzekering van de Huurder is gedekt of niet door assuradeuren wordt betaald.

Indien blijkt dat Huurder,al is het te goeder trouw, voor of bij het aangaan van deze overeenkomst onjuiste of onvolledige opgaven heeft gedaan of laten doen, dan wel feiten of omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn, dat Verhuurder de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij de ware stand van zaken had gekend.

7. Tevens is verhuurder gerechtigd te allen tijde de goederen terug te nemen en te behouden, zonder enige aansprakelijkheid of verplichting jegens de huurder en zonder in enigerlei mate de huurder te ontslaan van zijn verplichtingen.

8. Huurder zal geen onrechtmatig gebruik of behandeling van genoemde goederen maken, dulden of toestaan.

9. Geen overeenkomsten, machtigingen of aanspraken – niet uitdrukkelijk hierbij overeengekomen – zullen partijen binden, tenzij op schrift gesteld en door de desbetreffende partijen ondertekend.

10. Minimale huurtermijn bedraagt 4 weken. De verschuldigde huur zal door huurder worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur van de verhuurder, facturering gaat per 4 weken vooruit. Levering geschied na betaling van de 1ste factuur.

11. Na afloop van vooraf overeengekomen huurperiode heeft de huurder het recht de huurovereenkomst op elk gewenst moment te beëindigen door hiervan schriftelijk kennis te geven aan verhuurder, uiterlijk voor de datum van terugzending van goederen. Vanaf die datum zal geen huur meer verschuldigd zijn behoudens huurders gehoudenheid ter voldoening van onbetaalde huurtermijnen.

12. Aanvragen voorwaarden
De leverings- en betalingsvoorwaarden van Alfa Koudetechniek zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij Alfa Koudetechniek, tel. 0181-65.99.55 of per
e-mail huur@mobieleairco.nl. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
Niets van deze site mag door derden zonder toestemming van
Alfa Koudetechniek gebruikt worden.
Alle rechten voorbehouden aan Alfa Koudetechniek Spijkenisse

13. Document:
Dit document in de vorm van Alfa Koudetechniek Leveringsvoorwaarden mobieleairco bestaat uit 13 nummers.